Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2012

punishment - kara

 gluttony - obżarstwo

underestimated - lekceważyć

forced - zmuszony

chased - ścigany

forrbidden - zabroniony

wide - szeroki

likely - prawdopodobnie

refuses - odmawiać

eternity - wieczność

March 16 2012

shriek - wrzeszczeć, piszczeć. wrzask, pisk

lineage - rodowód

subsequently - następnie, później

pristine - nieskazitelny, dziewiczy

perch - okoń, grzęda , żerdź  ,stanowisko (obserwacyjne) (o ptakach) siadać 


 

March 03 2012

container - pojemnik
counted - policzone
determine - określić
outcome - wynik
sticker - naklejka
bumper - zderzak
fixed - ustolony
excitement - podniecenie
bid - oferta
allowing - pozwalając
volunteer - wolontariusz
constitute - stanowić
trail - szlak
target -cel
issues - zagadnienia
canvassing - akwizycja
comparison - porównanie
rival - rywal
govern - rządzić
obvious - oczywiste
headline - nagłówek
summary - streszczenie
gathering - zebranie
unite - zjednoczyć
poll - głosowanie
among - wśród
defeated - pokonany
affordable - przystępne
acussing - oskarżając
foetus - płód
womb - łono
discourage - zniechęcać
convince - przekonać
former - były


March 02 2012

amidst - wśród 
pressure - ciśnienie
wits - rozum
distracting- rozpraszać
assuming - zakładając
threat - groźba 
blame - winić

February 06 2012

Play fullscreen
Watch comments on youtube.
Reposted fromjanve janve

February 05 2012

ANGIELSKI

seemly / simli/ - przystojny

handsome /hendsom/ - przystojny

good-looking /gudluking/- przystojny

personable /personebul/ - przystojny

foreplay /foplej/ - gra wstępna

seduce /sedjus/ - uwieść

contraception /kontresepszyn/ - antykoncepcja

intercourse /intekors/ - stosunek seksualny 

fling /flin/ - przelotny romans 

affair /efe/ - romans   

betrayal /betrejl/ - zdrada 

Reposted fromayati ayati
5921 9cc4
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris viaayati ayati
4149 5a29 390
Reposted fromayati ayati

February 04 2012

aim /ejm/ cel, dążenie
achievement /ecziwmen/ osiągnięcia
affair /efer/ romans
anyway /enywej/ zresztą, tak czy owak,  w każdym razie
approach /eproucz/ podejście, dojazd
aside /esajd/- na bok "a kysz!"
assure /eszur/ zapewniać
attempt /etempt/ próbować, usiłować
attempting /etempting/ próby
attend /etend/ uczęszczać, chodzić
average /ewricz/ średnia, przeciętna
avoid /ewojd/ unikać, uniknąć

basic /bejsek/ podstawowy
blast /blast/ kląć, podmuch

case /kejs/ przypadek, sprawa
chastity /czastiti/ czystość, cnota
charity /czeti/ miłosierdzie
copyrights /kopirajds/ prawa autorskie
currency /kransi/ waluta, pieniądze
currently /ketli/ obecny, bieżący

deed /did/ czyn, uczynek
dethrones /ditrons/ detronizuje
developed /diwalop/ rozwinięty, rozbudowany
displeasure /dysplerzer/ niezadowolenie, gniew

exhibition /eksybyszyn/ pokaz

favorably /fejwebli/ korzystnie, pozytywnie
figure out /figjo aut/  pojąć
filled /fyld/ wypełniony
fried /frajd/ smażony

handling /hendling/obsługa, manipulacja
heck /hak/ cholery
honesty /anesti/ uczciwość, szczerość
hooked up /hukap/ związać się

impress /ampres/ imponować
indulge /endodż/ grymasić, żywić

jitters /dżiders/ trema, zdenerwowanie

label /lejbol/ etykieta, naklejka
labor /lejbe/ praca, robota

majority /medżori/ większość, pełnoletność

pet /pet/- pieścić, głaskać
praise /prejs/ chwalić
profusely /profjusli/ obficie, hojnie
property /properti/ własność, nieruchomość

related /rilejtyd/ powiązany, spokrewniony
remaing /remeig/ pozostałe
reserved /rizerf/ zarezerwowany, zastrzeżony
respond /respant/ zareagować
respective /rispektiw/ odpowiedni, indywidualny
return it /retun et/ zwrócić
revenue /rewenju/ dochód
rifle /rajfol/ strzelać, ograbić, karabin

sheen /szin/ połysk, blask
shot /szat/ strzał, zdjęcie, zastrzyk
software /softłer/ oprogramowanie
steal /stil/ kraść

timeless /tajmles/ ponadczasowy, wieczny

wince /łins/ drgnąć, skrzywić się

yell /jal/ krzyczeć

HOW WILL LONELY BOY RESPOND?Reposted fromayati ayati

1.    To begin with – na początek – To begin with, you have to remember that…
2.    First of all/ firstly/ secondly – przede wszystkim/ po pierwsze/ po drugie – Firstly, it’s not true that…
3.    As for – co do – As for functions, there are all of them.
4.    As regards – co się tyczy – As regards the introduced options, they are very useful.
5.    Then – poza tym, następnie – I agree and then there is another aspect.
6.    Besides – zresztą, oprócz tego – It’s too long and besides I don’t like the author’s style.
7.    What is more – co więcej – His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a layman.
8.    Further – co więcej – Further, the author has to reconsider his claims.
9.    Furthermore – ponadto – Furthermore, I neglect such a view.
10.    Moreover – ponadto – The idea is not reasonable and moreover it’s unreal.

Uzasadnianie:
11.    Thus – tak więc – Thus, the whole project cannot be implemented.
12.    Thereby – tym samym – He broke all the rules and thereby, he was expelled.
13.    Therefore – dlatego (też) – Profits, therefore, were down last time.
14.    Because – ponieważ – I argue with you because you are completely wrong.
15.    Since – ponieważ – I decided to write it since I was asked to do so.
16.    As – gdyż –As you always come too late, I decided not to wait for you.
17.    Accordingly – z tego powodu, w związku z tym – He won the election and accordingly he bacame a chairman.
18.    In consequence – w konsekwencji – He did it and in consequence he was on time.
19.    Hence – stąd, w związku z tym, dlatego też – He had credentials and hence they employed him.

Wyrażanie opinii:
20.    I would say that – powiedziałbym, że – I would say that such a view is unacceptable.
21.    It seems to me that – wydaje mi się, że – It seems to me that his arguments are difficult to prove.
22.    In my opinion – moim zdaniem – In my opinion, it is not worth its price.
23.    I am of the opinion that – jestem zdania, że – I am of the opinion that it is impossible.
24.    I am of the view that – uważam, że – I am of the view that it is very probable.
25.    As for – co do, jeśli chodzi o – As for me, I would have done it.
26.    To my mind – według mnie – To my mind, it is nonsense.
27.    As far as I know – Z tego, co wiem – As far as I know it works in a different way.
28.    As far as I am concerned – jeśli o mnie chodzi – As far as I am concerned they can do what they want.
29.    According to (sb) – według (kogoś innego niż ja) – According to the author…
30.    I reckon (that) – uważam, że – I reckon these allegations are unjustified.
31.    I opine (that) – uważam, że – I opine that such a statement is ridiculous.
32.    I hold the view that – reprezentuję pogląd/zdanie, że –I hold the view that it cannot be correct.
33.    From sb’s standpoint – z czyjegoś punktu widzenia – Try to think of it from my standpoint.
34.    I think (that) – uważam, że – I think the authors exaggerate.
35.    I have every reason to believe that – mam wszelkie powody, by sądzić, że –I have every reason to believe that it could not happen for real.
36.    Judging from/by – sądząc po – Judging from the facts it is possible.
37.    I suppose (that) – sądzę, że – I suppose he did not consider the elementary rules.
38.    I guess (that) – zgaduję, że – I guess he wrote it himself.
39.    I claim (that) – twierdzę/utrzymuję, że – He claims he followed the instructions.
40.    I assert that – twierdzę/zapewniam, że – I assert that the thesis is to be substantiated.
41.    I maintain (that) – upieram się/obstaję przy tym, że – He maintained his innocence.
42.    I consider sb (to be) – uważam kogoś za – I consider the author (to be) a great novelist.
43.    I believe (that) – sądzić, uważać, przypuszczać – I believe (that) this conclusion is legitimate.
44.    I am convinced that - jestem przekonany, że – I am convinced that it may happen.

Zgadzanie się:
45.    I agree – zgadzam się – I agree with you.
46.    I accept – akceptuję – I accept these arguments.
47.    Be correct – zgadzać się, być prawidłowym – Your thinking is correct.
48.    Tally with – zgadzać się z – It tallies with my calculations.
49.    Be positive – być przekonanym – He is positive that they did it.
50.    Confirm – potwierdzać – I confirm his arguments.
51.    Approve of – aprobować – I approve of his conclusions.
52.    Support – popierać – I support the solution he suggested.
53.    I am in sympathy with sb – popieram kogoś – I am in sympathy with the author.
54.    I sympathise with – sympatyzuję z – I sympathise with his opinion.

Niezgadzanie się:
55.    I disagree – nie zgadzam się – I disagree with you.
56.    I protest against – protestuję przeciwko – I protest against such behaviour.
57.    Reject – odrzucać, nie akceptować – I reject this ideology.
58.    I negate – neguję – I negate such thinking.
59.    Disapprove of – nie pochwalać, potępiać – I disapprove of such thinking.
60.    Oppose – sprzeciwiać się – I had to openly oppose him because he was completely wrong.
61.    Object – sprzeciwiać się – I object to be called in such a way.
62.    I differ with sb – nie zgadzam się z kimś – I differ with him on this issue.

Precyzowanie danej myśli:
63.    What I mean is that – chcę powiedzieć, że – What I mean is that it is not going to be easy.
64.    I mean (to say) – to znaczy – His approach is inappropriate, I mean (to say) it lacks theoretical basis.
65.    What I am getting at is (that) – chodzi mi o to, że – What I am getting at is (that) you are not being realistic.
66.    The point is (that) – chodzi o to, że – The point is (that) I just cannot agree.
67.    In other words – inaczej mówiąc- In other word, the software is full of bugs.
68.    That is to say – to znaczy, czyli – Sociolinguistics, that is to say the study of a language in a society is often underestimated.
69.    Make oneself clear – wyrażać się jasno – I will make myself clear.
70.    I will put it this way – ujmę to w ten sposób – I will put it this way, If you want to succeed you have to concentrate on your goals.

Wyrażanie różnic:
71.    Actually – faktycznie, w rzeczywistości – It is a well known fact, actually.
72.    In fact – faktycznie, de facto – In fact, I am completely against your suggestion.
73.    In a way – w pewnym sensie – I know your thinking is not correct, but in a way, I can understand such reasoning.
74.    To a certain extent – do pewnego stopnia – I agree with the author to a certain extent, but…
75.    Anyway – w każdym razie, tak czy inaczej – anyway, I think that…
76.    As a rule – z reguły – As a rule, he is never wrong.
77.    On the one hand – z jednej strony – On the one hand, it is what I need.
78.    On the other hand – z drugiej strony – On the other hand, it is too complicated.
79.    Still – jednak – The novel is hard to read; still, it is interesting.
80.    Yet – jednak, mimo to – She is not a mathematician and yet her skills are amusing.
81.    However – jednak(że) – I usually drink coffee. Today, however, I am having a cup of tea.
82.    On the contrary – przeciwnie – He is not tall, on the contrary, he is really short.
83.    In spite of – (po)mimo – In spite of evidence, they did not believe him.
84.    Nevertheless – pomimo to, niemniej jednak – Nevertheless, it is still valued by scholars.
85.    Nonetheless - pomimo to, niemniej jednak – Nonetheless, it is important to him.
86.    Notwithstanding – jednakże, mimo wszystko, mimo to – He is a decent man, notwithstanding I do not like him.
87.    In contrast to/with – w odróznieniu od – In contrast to his father he is very famous.
88.    But – (a) mimo to, (a) jednak – The story is strange but true.
89.    But then (again) – ale z drugiej strony, ale przecież – But then such methods are practical.

Podsumowywanie:
90.    Finally – wreszcie, w końcu – Finally, I would like to concentrate on the main issue.
91.    In short – krótko mówiąć – In short, it was outrageous.
92.    All things considered – w sumie – All things considered, he is a happy man.
93.    To sum up – podsumowując – To sum up, there are advantages and disadvantages.
94.    To recap – podsumowując – To recap, it can be accepted.
95.    To conclude – na zakończenie – To conclude, the translator domesticated the story.
96.    In conclusion – kończąc – I would like to say in conclusion, that I admire them.
97.    As a conclusion – kończąc – As a conclusion we may quote the poet…
98.    Generally speaking – ogólnie rzecz biorąc – Generally speaking, it is not a problem.
99.    On the whole – ogólnie rzecz biorąc – On the whole, it is a quite good idea.
100.    Lastly – wreszcie, w końcu – …and lastly it is the most popular programme.

100 zwrotów, które musisz znać pisząc po angielsku | Unleashed English
Reposted fromsober sober viaayati ayati
9561 c9c4
9540 b0a1

February 02 2012

MISTOOK

Mistook / mistuk/ 

-maltretować, znęcać się nad 

January 31 2012

SOULMATE

soulmate /sołlmeit/

- bratnia dusza (ktoś kto myśli i czuje podobnie)

SOLITUDE

solitude /ˈsɒlɪˌtjuːd/ /solytuud/

- osamotnienie
Reposted bydlaciebiebemygodhansooloimmuffrulletkabartchhopez

QUAINT

quaint /kłejnt/

- osobliwy
-oryginalny
-ciekawy

SHIVER

shiver /sziwer/

- dreszcz
- drżenie 
- drżeć 

DELIBERATELY

deliberately /delibretli/

- celowo 
- umyślnie
- z premedytacją
- bez pośpiechu

January 28 2012

CONSOLATION

consolation / konselejszyn/ 

- pocieszanie
- pociecha

Przykład :
- consolation prize
nagroda pocieszenia

Reposted byheyt heyt

SHUFFLE

shuffle /szafol/ 

- kręcić się
- wiercić się

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl